FYSIOGYM MEDLEMSBETINGELSER

FYSIOGYM MEDLEMSBETINGELSER 1. GENERELT

Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos FYSIOGYM (Sp/f Rørsla) Heiðavegur 39, 600 Saltangará, v-tal: 622532 (Leitisvegur 57) herefter FG. 

Aftaler om medlemskab indgået i FG’s centre og via FG’s digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og FG.

Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.

 1. MEDLEMSKAB AF FYSIOGYM
  2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og P-nummer (p-tal). Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles FG. Det er Medlemmets ansvar, at FG til hver en tid har Medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Ved indmelding eller afhentning af medlemskort tager FG et fotografi af Medlemmet, som opbevares af FG sammen med Medlemmets øvrige personsoplysninger. Formålet er verifikation i forbindelse med adgangskontrol. Såfremt et medlem ikke ønsker, at der tages et billede, etableres særskilt løsning, hvorved Medlemmet forpligter sig til at kunne verificere sin identitet ved brug af billed-legitimation, når Medlemmet træner eller i øvrigt bruger sit medlemskort

2.2. MEDLEMSKABSTYPER

Oversigt over FG’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester.
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen. Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV

Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et medlemskab møde op i et FG- center med sin værge eller benytte en digital løsning anvist af FG. I forbindelse med indmeldelse i FG-center skal begge parter medbringe gyldigt billed-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som FG måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.

Minimumsalderen for at træne i FG, uanset samtykke fra værge, er 14 år. FG forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad.

2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET

Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge møde op i et FG-center med gyldig billed-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af FG.

Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne) medlemskab(er) i henhold til Medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception. Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som FG måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.

2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

2.6. PAUSE

Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være tilgængelige via FG’s website eller FYSIOGYM selvbetjening.

 1. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER
  3.1. HUSETS REGLER

  Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler (Hús reglar).

Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab i FG samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af FG eller permanent. FG forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG

Medlemmet skal benytte medlemskort for at få adgang til FG’s centre. FG afgør, om medlemskort udstedes fysisk og/eller digitalt. Medlemskort er personligt og må ikke bruges af andre.

Medlemskort skal altid medbringes og indlæses før træning påbegyndes og giver adgang til de af FG’s centre og faciliteter, der følger af medlemskabstypen. FG vil kunne kræve, at Medlemmet i nogle tilfælde fremviser billed-legitimation i forbindelse med ophold i FG-centeret.

Hvis Medlemmet glemmer sit medlemskort, vil Medlemmet mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel.

Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskort forsvarligt og på en sådan måde, at det ikke beskadiges, bortkommer eller bliver misbrugt af andre; f.eks. til uretmæssig adgang eller køb. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug skal FG informeres straks, også skriftligt. Det påhviler Medlemmet at kunne dokumentere, at medlemskort er meldt bortkommet til FG, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af medlemskort frem til at dette skriftligt er meldt bortkommet/misbrugt til FG.

For at få udleveret et fysisk medlemskort skal Medlemmet møde op i et FG-center i bemandingstiden. FG kan også anvise en alternativ udleveringsmetode. Ved udlevering af medlemskortet i center skal Medlemmet medbringe gyldig billed-legitimation.

Hvis det fysiske medlemskort beskadiges eller bortkommer, skal dette straks meddeles til FG, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr.

3.3. FG APP OG WEBSITE

FG kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra FG.

Det under pkt. 3.2 anførte vedrørende opbevaring, bortkomst og misbrug af medlemskort gælder tilsvarende for login-oplysninger.

FG er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved FG’s App eller website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v.

3.4. PERSONLIG TRÆNING

Når Medlemmet har et medlemskab i FG, kan personlig træning tilkøbes.

3.5. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I FYSIOGYM

Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på FG’s App eller website.

Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan findes via FG’s website.

3.6. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE

FG anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. FG bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i FG’s centre.

3.7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FG, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. FG bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk/Færøsk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3.8. BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V.

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i FG’s centre, såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden FG’s forudgående skriftlige tilladelse.

3.9. FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke tilladt at benytte FG’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med FG’s hovedkontor.

Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i FG’s centre eller lave opslag heraf på online-media.

 1. BETALING

Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til FG’s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af FG kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af FG anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.

Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt.

Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele medlemskabsperioden.

4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER

Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af FG anvist betalingstjeneste. Vilkårene skal aftales særskilt.

Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Læs mere om betalingsmuligheder og gebyrer på FG’s prisside.

Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan FG opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. FG’s prisside.

4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. FG opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af FG’s prisside.

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har FG ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har FG ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks.

Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til FG, og der er fremvist dokumentation herfor.

FG forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere.

Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.

4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER

I tilfælde af et tilgodehavende hos FG, vil FG som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til FG’s medlemsservice via kontaktformularen på FG’s hjemmeside.

4.4. MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL

Medlemmet har mulighed for at benytte sit FG-medlemskort som betalingsmiddel i FG’s centre, herunder til køb af produkter i FG’s automater og i FG’s reception. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af FG. De foretagne køb opkræves sammen med betaling for medlemskabet ved din næste månedlige betalingsopkrævning. Der henvises i øvrigt til vilkårene for betalingstjeneste til automatisk betaling. Det bemærkes, at hvis der er knyttet en Anden Betaler, jf. § 2.4. til medlemskabet, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel.

4.5 VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT

Gavekort eller værdikupon til FG kan ikke ombyttes til produkter.
Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan benyttes i de FG-centre, som udbyder aktiviteten.

 1. ÆNDRINGER

5.1. FG kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via FG’s digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter FG medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1

5.2 FG kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. FG varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1

5.3 FG kan løbende foretage prisændringer. FG kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til FG’s levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i FG’s medlemskaber og tjenester. Såfremt FG foretager sådanne prisændringer underretter FGMedlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.4 FG kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for FW til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af FG’s forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af FG’s til enhver tid gældende prisliste samt FG’s digitale kanaler. Såfremt FG indfører nye gebyrer underretter FG Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter FG Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e- kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.

 1. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.

6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses.

En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via henvendelse til FG’s medlemsservice.

Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra FG. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE

Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1.

6.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE

Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis FG væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet.

6.2 FG’s OPSIGELSE

FG kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis FG fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

6.2.1 FG’s OPHÆVELSE M.V.

FG har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for FG. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller login-oplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. FG kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.

 1. FORTRYDELSESRET

  Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give FG en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til FG’s medlemsservice via FG’s website eller udfylder denne formular og sender den til: FYSIOGYM / FYSIOKLINIKK, Bøgøta 38, 700 Klaksvík.

Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som FG har leveret medlemskabsydelserne.

Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

 1. DOPING

FG samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD). Medlemmet kan være spurgt om at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. En positiv test medfører, at FG kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.

En eventuel positiv dopingtest vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle fitness-/motionscentre i Danmark, der samarbejder med ADD.

Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

 1. BEHANDLING AF PERSONDATA

Når et medlemskab oprettes i FG, samt når Medlemmet benytter sig af FG’s øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler FG diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.

 1. KLAGEADGANG

  Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til FG medlemsservice.

 

 

 1. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. FG er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom FG ikke er ansvarlig for indirekte tab.

11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte FG-centre er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af FG. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte FG-centre imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte FG’s medlemsservice.

11.3. Såfremt FG ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for FG ́s kontrol, og som FG ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og FG ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil FG modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk/færøsk ret.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole/færøsk domstol.

 1. KONTAKTINFORMATION
  Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte FG via vores kontaktformular på www.fysioklinikk.fo (Bøgøta 38, 700 Klaksvík, Føroyar)